Giảm giá
Vang Pháp GEVREY CHAMBERTIN PATRIARCHE
- Giá bán lẻ: 2.000.000đ - Giá theo thùng: 1.790.000đ/ch ...
1.790.000₫ 2.000.000₫
Giảm giá
Vang Pháp NUITS SAINT GEORGES PATRIARCHE
- Giá bán lẻ: 2.000.000đ - Giá theo thùng: 1.790.000đ/ch ...
1.790.000₫ 2.000.000₫
Giảm giá
Vang Pháp MERCUREY PATRIARCHE
- Giá bán lẻ: 1.180.000đ - Giá theo thùng: 1.060.000đ/ch ...
1.060.000₫ 1.180.000₫
Giảm giá
Vang Pháp CHARMES CHAMBERTIN GRAND CRU PATRIARCHE
- Giá bán lẻ: 5.436.000đ - Giá theo thùng: 4.890.000đ/ch ...
4.890.000₫ 5.436.000₫
Giảm giá
Vang Pháp CHABLIS PATRIARCHE
- Giá bán lẻ: 793.000đ - Giá theo thùng: 700.000đ/ch ...
700.000₫ 793.000₫
Giảm giá
Vang Pháp PATRIARCHE CORTON CHARLEMAGNE GRAND CRU
- Giá bán lẻ: 3.925.000đ - Giá theo thùng: 3.530.000đ/ch ...
3.530.000₫ 3.925.000₫
Giảm giá
Vang Pháp PATRIARCHE BEAUJOLAIS VILLAGES
- Giá bán lẻ: 677.000đ - Giá theo thùng: 610.000đ/ch ...
610.000₫ 677.000₫
Giảm giá
Vang Pháp PATRIARCHE MEURSAULT CHAMES
- Giá bán lẻ: 2.253.000đ - Giá theo thùng: 2.020.000đ/ch ...
2.020.000₫ 2.253.000₫
Giảm giá
Vang Pháp PATRIARCHE BOURGOGNE CHARDONNAY
- Giá bán lẻ: 650.000đ - Giá theo thùng: 595.000đ/ch ...
595.000₫ 650.000₫